ព័ត៌មានពេលរសៀល ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់​ម៉ោង ២រសៀល)

សំឡេង ១:០០:០១