ព័ត៌មានពេលយប់ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨យប់)

សំឡេង ១:០០:០០