ព័ត៌​មាន​ពេល​យប់​ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៨ ខែ តុលា ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ (​ម៉ោង​៧​ ដល់​​ម៉ោង​ ៨​យប់​)

សំឡេង ១:០០:០០