ព័ត៌មានពេលរសៀល ថ្ងៃពុធ ទី២៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់​ម៉ោង ២រសៀល)

សំឡេង ១:០០:០២