ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​​ថ្ងៃ​​ចន្ទ​ទី ១៧ មិថុនា ២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់​ ៨ព្រឹក)

សំឡេង ១:០០:០០