ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ក្រុម​អ្នក​កាសែត និង​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ជួប​គ្នា​លើក​ទី១

សំឡេង ១២:០៤
ក្រុមអ្នកកាសែត និង​អ្នក​នាំពាក្យ​របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ជួប​គ្នា​លើកទី១​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ក្រុមអ្នកកាសែត និង​អ្នក​នាំពាក្យ​របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ជួប​គ្នា​លើកទី១​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ RFI

កាល​ពីថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មករា ក្រុម​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា និង​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​តាម​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​បាន​ជួប​គ្នា​ក្នុង​ជំនួប​ប្រចាំឆ្នាំ​ជា​លើកទី១ ដើម្បី​ស្វែង​យល់ និង​លើក​ឡើង​ពី​ចំណុច​ខ្វះខាត​របស់​ភាគី​ម្ខាងៗ។ អ្នក​សារព័ត៌មាន​បាន​រិះគន់​ថា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​តាម​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ខ្លះ​មិន​លើក​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ពេល​ខ្លួន​ត្រូវ​ការ​ប្រភព។ ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ អ្នកនាំ​ពាក្យ​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​ចេះ​រៀប​សំនួរ​សម្រាប់​សួរ​ផង។