ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

តើ​នឹង​អាច​មាន​ទៅ​កើត​ទេ​សង្គ្រាម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក?

សំឡេង ០៩:២០
តើនឹងអាចមានទៅកើតទេសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិក?
តើនឹងអាចមានទៅកើតទេសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិក? @រូបភាពឯកសារ

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ កាលពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ធំ​ជាង​គេ​សម្រាប់​អាស៊ីចាប់ពីពេលនេះតទៅ គឺ​ការ​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​គ្នា​កាន់​តែ​ខ្លាំង​រវាង​អាមេរិក​និង​ចិន។ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ សូមលើកជាសំណួរថា តើ​នឹង​អាច​មាន​ទៅ​កើត​ទេ ​សង្គ្រាម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក?