ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ ស ​ម៉ូរី​ ៖ ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​នៅ​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយ​សារ​តែ​យុវ​ជន​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំងអន្ដរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​គឺ លោក ស ម៉ូរី អនុ​ប្រធាន​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​។ បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា រួម​ជាមួយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​ទៀត បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលាមួយ នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ស្តីពី «សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ​ក្នុងសម័យ​ឌីជីថល និង​បញ្ហា​ប្រឈម​»​។ លោក ស ម៉ូរី បាន​អះអាង​ថា ការបញ្ចេញ​មតិ​នៅតាម​បណ្តាញសង្គម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ មានការធ្លាក់​ចុះ​ដោយសារតែ​យុវជនមានការ​ភ័យខ្លាច​ក្រោយ​ពីមាន​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​អន្តរក្រសួង។

លោក ស ម៉ូរី អនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា។
លោក ស ម៉ូរី អនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា។ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត