ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អត្រា​អ្នក​មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​​ប្រ​ទាញ​ប្រ​ទង់​គ្នា​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​ការងារ បាន​អះអាង​ថា នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ អត្រា​អ្នកមាន​ការងារ​ធ្វើនៅ​កម្ពុ​ជាមាន​រហូត​ដល់​៩៩,៣% ស្មើនឹង​ប្រមាណ​ជិត​១០​លាន​នាក់ ហើយ​អត្រាអ្នក​​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​មក​ត្រឹម​កម្រិត​ទាប​០,៧%ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​តាមដានបញ្ហា​សង្គម​មិន​យល់​ស្រប​នឹង​របាយការណ៍នេះទេ។

ពិព័ណ៌ការងារដែល​រៀប​ចំដោយ​ទីភ្នាក់​ងារ​ជាតិ​មុខ​របរ និង​ការងារ
ពិព័ណ៌ការងារដែល​រៀប​ចំដោយ​ទីភ្នាក់​ងារ​ជាតិ​មុខ​របរ និង​ការងារ @NEA
មើលវគ្គផ្សេងទៀត