ព័ត៌មានពេលព្រឹក​ ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨ព្រឹក)

សំឡេង ៥៩:៥៩