ព័ត៌មានពេលព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨ព្រឹក)

សំឡេង ១:០០:០០