ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌​មាន​ពេល​ព្រឹក​ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ខែ ធ្នូ ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ (​ម៉ោង​៧​ ដល់​​ម៉ោង​ ៨​ព្រឹក​)

សំឡេង ១:០០:០០