ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​ព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក​)​

សំឡេង ១:០០:០០