ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​ព្រឹក ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក​)​

សំឡេង ១:០០:០០