ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​រសៀល​ ថ្ងៃពុធ ទី១២​ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់២រសៀល​)​

សំឡេង ១:០០:០២