ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​ព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក​)​

សំឡេង ៥៩:៥៥