ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក)​

សំឡេង ៥៩:៤២