ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេលព្រឹក​​​​ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក)​

សំឡេង ៥៩:៤៤
៦១ នាទី