ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេលព្រឹក​​​​ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក)​

សំឡេង ៥៩:៤៤