បទយកការណ៍

ការផ្តល់​កំនើត​ទារក​នៅ​តែ​សិ្ថត​ក្នុង​ភាព​គ្រោះថ្នាក់

សំឡេង ០៦:៤៧
ការផ្តល់​កំនើត​ទារក​នៅ​តែ​សិ្ថត​ក្នុង​ភាព​គ្រោះថ្នាក់
ការផ្តល់​កំនើត​ទារក​នៅ​តែ​សិ្ថត​ក្នុង​ភាព​គ្រោះថ្នាក់ ©រក្សាសិទ្ធិ

នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​អត្រា​មរណៈមាតា​ពេល​សំរាល​កូន​នៅ​តែ​ខ្ពស់។ បុគ្គលិក​ដែល​ទទួល​បាន​ការអប់រំ​ជា​លក្ខណៈ​វិជា្ជជីវៈ​នៅ​មាន​តិច។ ការនិយម​សែ្វង​រក​ឆ្មប​បុរាណ​នៅ​តែ​មាន​ច្រើន។ តែ​ទោះបី​ជា​យ៉ាងណា​ស្រ្តី​មាន​ផៃ្ទពោះ​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​យល់​ដឹង​ពី​ ការថែទាំ​សុខភាព​របស់​ខ្លួន​ប្រសើរ​ជាង​មុន។