និតិវិធី​​នាំអង្ករចេញ​​ត្រូវ​តែ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​

សំឡេង ០៩:០២
លោកអ៊ុតរេន​អគ្គលេខាធិការ​នៃសមាគម​ឧស្សាហកម្ម​ធុនតូច​និងមធ្យម​កម្ពុជា​
លោកអ៊ុតរេន​អគ្គលេខាធិការ​នៃសមាគម​ឧស្សាហកម្ម​ធុនតូច​និងមធ្យម​កម្ពុជា​ ©គី​ សុខលីម

អ្នកទិញ​អង្ករ​មកពី​បរទេស​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​បាន​ចាប់​ អារម្មណ៍​លើ​អង្ករ​ខ្មែរ​ប៉ុន្តែ​និតិវិធី​នៃ​ការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​នៅ​ ស្មុគស្មាញ​នៅ​ឡើយ។ នេះ​ជា​បទ​សម្ភាសន៍​រវាង​លោក​គី​សុខលីម​និង​លោក​អ៊ុត​រេន​អគ្គ​លេខាធិការ​នៃ ​សមាគម​ឧស្សាហកម្ម​ធុនតូច​និង​មធ្យម​កម្ពុជា។