បទយកការណ៍

ទិន្នផល​ស្រូវខ្ពស់​ក្នុងតំបន់​គ្មាន​ទឹកជំនន់​

សំឡេង ០៦:៤១
ស្រូវឆ្នាំនេះទទួលបានទិន្នផលល្អ
ស្រូវឆ្នាំនេះទទួលបានទិន្នផលល្អ © ស៊ីវ​ ចាន់ណា

ប្រជាកសិករ​នៅ​ក្នុងតំបន់​មួយ​ចំនួន​ដែល​មិន​បាន​ទទួល​រងគ្រោះ​ដោយ​ហេតុ​តែ​ទឹកជំនន់​ទឹក​ទន្លេមេគង្គ​និង​ទឹក​ភ្លៀង​បាន​និយាយថា ​ស្រូវឆ្នាំនេះ​ទទួល​បាន​ទិន្នផល​ល្អ។ ​បើយោងតាម​ការប៉ាន់​ស្មាន​ស្រូវ​ទទួល​ផល​ល្អ​ប្រហែល​ជា​ពី​៧០​ភាគរយ​ទៅ​៩០​ភាគរយ។