នាទីសុខភាពនិងអនាម័យ

គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​បន្លែ​​ និង​ផ្លៃ​ឈើ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គ្រូពេទ្យ​និង​អ្នក​ឯកទេស​ចំណីអាហារ​តែង​ណែ​នាំ​ឲ្យ​បរិភោគ​បន្លែ​និង​ ផ្លែឈើ ឲ្យ​បានច្រើន​-​ឲ្យ​បាន​ប្រាំ​មុខ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ទើប​មាន​សុខភាព​ល្អ។ តើ​បន្លែផ្លែឈើ​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ ចំពោះ​សុខភាព​?

ដល់​រដូវផ្លៃ​ឈើ​អី សូម​ទទួល​ទាន​ផ្លៃ​នោះ​ទើប​ប្រសើរ
ដល់​រដូវផ្លៃ​ឈើ​អី សូម​ទទួល​ទាន​ផ្លៃ​នោះ​ទើប​ប្រសើរ REUTERS/David Gray
មើលវគ្គផ្សេងទៀត