បទយកការណ៍

អង្គការ​DCA បណ្តុះបណ្តាល​កសិករ​ឲ្យ​ចេះ​សម្រប​ខ្លួន​ទៅ​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

សំឡេង ០៩:០១
Formation organisée par DCA à Kampot a l'objectif d'aider les paysans à s'adapter au changement climatique
Formation organisée par DCA à Kampot a l'objectif d'aider les paysans à s'adapter au changement climatique ©Chheang Bopha

នៅពេលកំដៅកើនឡើងកាន់តែក្តៅ តើកសិករដែលត្រូវប្រឈមខ្លាំងនឹងការខ្វះទឹក ធ្វើស្រែចំការត្រូវធ្វើដូចម្តេច។ ចាប់តាំងពីខែ កុម្ភៈ រហូតដល់ខែមេសា អ្នកជំនាញ របស់ អង្គការផ្តល់ជំនួយដាណាម៉ាក ក្រោមជំនួយថវិការបស់អង្គការUNDPបានចុះបណ្តាល បណ្តាលកសិករក្នុងខេត្តពីរ គឺកំពត និងតាកែវ ដើម្បីឲ្យចេះតាមដាន និងទប់ទល់ភាពរាំងស្ងួត