បទយកការណ៍

កូនខ្មែរ​នៅ បារាំង​យក សាក់យ័ន្ត​ដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ​វប្បធម៌​របស់​ឪពុកម្តាយ

សំឡេង ០៩:២៣
កូនខ្មែរ​ទៅ​សាក់​យ័ន​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ខ្លួន​ជាមួយ​វប្បធម៌ដើម​របស់​ឪពុកម្តាយ
កូនខ្មែរ​ទៅ​សាក់​យ័ន​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ខ្លួន​ជាមួយ​វប្បធម៌ដើម​របស់​ឪពុកម្តាយ ©Chheang Bopha

កូនខ្មែរនៅស្រុកបារាំងយកសាក់យ័ន្តដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹង វប្បធម៌ខ្មែរ វប្បធម៌កំណើត។ នៅទីក្រុងប៉ារីស កូនខ្មែរមួយចំនួនដែលកើតធំដឹងក្តីនៅស្រុកបារាំង និងមិនដែល​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​ស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្តាយ បានស្វែងរកស្គាល់វប្បធម៌​កំណើត​របស់ខ្លួន តាមរយៈ សាក់យ័នខ្មែរ។ ឈាងបុប្ផាបានជួបសម្ភាសន៍ពួកគេ​នៅកន្លែងសាក់យ័ន​មួយកន្លែង នៅទីក្រុងប៉ារីស។