ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

គម្រោងអារតេមីស៖ ពីព្រះចន្ទតទៅព្រះអង្គារ

សំឡេង ០៩:១០
គម្រោង​អារតេមីស​របស់​ណាសា ដើម្បី​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​ចុះចត​លើ​ដីព្រះចន្ទវិញ នៅ​ឆ្នាំ២០២៤
គម្រោង​អារតេមីស​របស់​ណាសា ដើម្បី​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​ចុះចត​លើ​ដីព្រះចន្ទវិញ នៅ​ឆ្នាំ២០២៤ NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីព្រះចន្ទ​តទៅទៀត ដោយ​សូមលើកឡើង អំពីគម្រោង​របស់​ណាសា ក្នុងការ​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​វិល​ត្រឡប់​ទៅកាន់​ព្រះចន្ទ​វិញ ដោយ​លើកនេះ គឺ​ក្នុងគោលដៅ​យក​ព្រះចន្ទ​ជា​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ភពព្រះអង្គារ។