ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ដើម​ដំបូង ពួក​វៀតកុង​ច្បាំង​នឹង​ទាហាន លន់ នល់ ជំនួស​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើងពី​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​រីក​ធំ​ធាត់ ក្រោយ​រដ្ឋប្រហារ​ឆ្នាំ​១៩៧០។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​ពន្យល់​ថា ហេតុអ្វី​បាន​ជា នៅ​ដើម​ដំបូង​នៃ​សង្គ្រាម​ ពួក​វៀតកុង​ច្បាំង​នឹង​ទាហាន លន់ នល់ ជំនួស​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម។ 

រូបភាព៖ យោធាខ្មែរក្រហមនៅដើមទសវត្សរ៍១៩៧០
រូបភាព៖ យោធាខ្មែរក្រហមនៅដើមទសវត្សរ៍១៩៧០ @សហការី