បទយកការណ៍

អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា៖ ក្ដី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​គ្មាន​កំហុស​មិន​គួរ​រង​ការ​រើស​អើង​ឡើយ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បច្ចុប្បន្ន​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ស្វែង​រក​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​មែន​ទែន ពី​សង្គម។ សង្គម​ដែល​មិន​ទាន់​បើក​ចិត្ត​ឲ្យ​បាន​ទូលាយ​នៅ​ឡើយ​ទេ ចំពោះ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ភេទដូច​គ្នា។ ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​បែប​នេះក្ដី​ពួក​គេ​មិន​បាន​បោះ​បង់​បំណង​ស្វែង​ការ​គាំទ្រ​នេះ​ឡើយ។  រុំ សំបូរ ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅអាប៊ីខ្លួនជាស្រី តែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុស​ និយាយ​ថា ក្ដី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​គ្មានកំហុស​មិន​គួរ​រង​ការ​រើស​អើង​ឡើយ។   

រូបភាពតំណាងៈនេះគឺក្រុមសិល្បះបុរាណបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតILGA អាស៊ី
រូបភាពតំណាងៈនេះគឺក្រុមសិល្បះបុរាណបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតILGA អាស៊ី @ILGA