គិត​ថ្លៃ​បន្ថែម​រាល់​ការ​ប្រើ​ថង់​ប្លាស្ទីកទទួល​បាន​ស្វាគមន៍​លាយឡំ​​ការ​អន់​ចិត្ត

សំឡេង ០៨:០៥
រូបតំណាងៈ ​ថង់​ប្លាស្ទីក​កំពុង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ទំនិញ​កម្ពុជា
រូបតំណាងៈ ​ថង់​ប្លាស្ទីក​កំពុង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ទំនិញ​កម្ពុជា @google

ផ្សារ​ទំនើប​ស្ទើរ​ទាំង​អស់​នៅ​ភ្នំពេញ​កំពុង​អនុវត្ត​ការ​គិត​ថ្លៃ​ពី​អតិថិជន​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ថង់​ប្លាស្ទីក​មួយ។ សកម្មភាពនេះ ពលរដ្ឋ​និយម​ដើរ​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​ចំនួនស្វាគមន៍ និង​មាន​ភាព​ប្រុងប្រយ័ត្ន​នៅ​ក្នុង​ការ​យក​ថង​ពី​ផ្ទះ​មក​ដាក់​ឥវ៉ាន់។ តែ​ពលរដ្ឋមួយ​ចំនួន​ទៀត មិន​សូវ​សប្បាយ​ចិត្ត​នៅ​ពេល​ទិញ​ឥវ៉ាន់​ហើយ ត្រូវ​បាន​គិត​លុយ​បន្ថែមលើ​ថង់​នោះ​។ តែ​យ៉ាងណាក៏ដោយ​ពួក​គេ​ឯកភាព​រួមថា​ ផ្សារ និង​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ​ គួរជំរុញ​និង ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឲ្យ​ទូលំទូលាយ​ជាង​នេះ។