ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​ការ​ផ្តាច់​ជំនួយ​របស់​អាមេរិក​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨​ខាង​មុខ​នេះ អាមេរិក​នឹង​ផ្តាច់​ជំនួយ​ទាំង​ស្រុង​លើ​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍ និង​សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦ ជំនួយ​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​មាន ៣៤,៧៥​លាន​ដុល្លារ រីឯ​ជំនួយ​គាំទ្រ​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ចំនួន ៨​លាន​ដុល្លារ។ ​ក្រៅ​ពី​នេះ ជំនួយ​សុខភាព​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ ១៨.៣% ឫ​មក​ត្រឹម ៥​លាន។ ចំណែក​គម្រោង​សុខភាព​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ទី​ភ្នាក់ងារ USAID​វិញ ក៏​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ ៣៧,៤ % ឫ​មក​ត្រឹម ១៧,៨៥​លាន​ដុល្លារ។ តើ​ការ​កាត់​ផ្តាច់​ និង​កាត់​បន្ថយ​ជំនួយ​របស់​អាមេរិក​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ផ្តល់​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ខ្លះ?

DR
មើលវគ្គផ្សេងទៀត