ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ ផ្តល់​ទាំង​ផល​វិជ្ជមាន និង​ផល​អវិជ្ជមាន​ដល់​កម្ពុជា

សំឡេង ០៩:៣៥
@HEAM Chetra

ថ្ងៃទី​ ១០ ខែ​មករា ម្សិលមិញ គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​កម្ពុជា​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​កាត់​បន្ថយ ឬ​លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ​ទំនិញ​នាំចូល ពី​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ទាំង​អស់ ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​អាស៊ាន។ នៅ​ក្នុង​កែវភ្នែក​របស់​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច ការ​លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ​ទំនិញ​នាំ​ចូល​នេះ ផ្តល់​ទាំង​ផល​វិជ្ជមាន និង​ផល​អវិជ្ជមាន​ដល់​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​លើក​ឡើង​ថា កម្ពុជា​នឹង​ប្រឹងប្រែង​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព​ដើម្បី​ទាញ​ប្រយោជន៍​អោយ​បាន​ច្រើន​បំផុត ពី​ការ​លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ​នេះ។