​ជិះ​កង់​កម្សាន្ត​និង​សុខភាព​រីក​ចម្រើន​ តែ​វិស័យ​កីឡា​ជិះ​កង់​ នៅ​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​រីក​ចម្រើន​ទេ​

សំឡេង ០៧:៥៦
ការជិះកង់កម្សាន្តនៅកម្ពុជា
ការជិះកង់កម្សាន្តនៅកម្ពុជា @សហការី

ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ពិសេស​អ្នក​រស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​កំពុង​និយម​ជិះ​កង់​ដើម្បី​កម្សាន្ត​និង​សុខភាព​។ នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​ជិះ​កង់​ជា​ក្រុមៗ​។ ក្នុង​គោល​បំណង​ចូល​រួម​កាត់​បន្ថយ​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរ​និង​ថែ​រក្សា​បរិស្ថាន មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ជិះ​កង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​តែ​ម្តង​។ អ្នក​ជិះ​កង់​ដើម្បី​សុខភាព និង​កម្សាន្ត មាន​ការ​កើន​ឡើង​តែ​មាន​ការ​មើល​ឃើញ​ថា វិស័យ​កីឡា​ជិះ​កង់​នៅ​កម្ពុជា​មិន​រីក​ចម្រើន​ទេ​។