បទយកការណ៍

សំណង់​រីក​ចម្រើន​តែ​កម្ពុជា​ខ្វះ​កម្លំាង​ពលកម្ម កម្មករ​ជំនាញ និង​វិធាន

សំឡេង ០៨:០៧
វិស័យសំណង់​នៅកម្ពុជា
វិស័យសំណង់​នៅកម្ពុជា @សហការី

វិស័យ​សំណង់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ហាក់​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់។ គម្រោង​សាង​សង់​តូច​ធំ​បាន​បើក​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​មើល​ឃើញ​ថា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​មួយ​នេះ ​ខ្វះ​កម្មករ​ជំនាញ និង​អ្នក​ជំនាញ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្លំាង​ពលកម្ម​បរទេស មក​ជំនួញ​ការងារ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ។