ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​ការ​ហាម​មិន​ឲ្យ​រថយន្ត​ធំៗ​ចេញ​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃ​ទី២៨ ខែ​កញ្ញា បាន​ដាក់​បទ​បញ្ជា​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​រថយន្តធំៗ ចេញ-ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​ដាច់​ខាត។ ជា​បទ​បញ្ជា​ចាស់​តែ​ត្រូវ​ពង្រឹង​ឡើង​វិញ។ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្ហាញ​ការ​ស្វាគមន៍ និង​រង​ចាំ​ឃ្លាំ​មើល​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​ការ​ពង្រឹង​វិធាន​ការ​នេះ។ តើ​ចំណាត់​ការ​របស់​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពង្រឹង​វិធាន​ការ​មិន​ឱ្យ​មាន​រថយន្ត​ធំៗ ចេញ-ចូលរាជធានី​ភ្នំពេញ ពេល​ថ្ងៃ​ដាច់​ខាត មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ឬ​ទេ?

រូបភាពតំណាង
រូបភាពតំណាង @FB/ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ