ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​សិទ្ធិ​មនុស្ស​៖ វៀត​ណាម​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី​ជាមួយ​អឺរ៉ុប ខណៈ​កម្ពុជា​ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់​បង់​EBA​ពី​អឺរ៉ុប​

សំឡេង ១០:៥៥
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនិងវៀតណាម
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនិងវៀតណាម @European Commision

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ វៀតណាម និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី ខណៈ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​មិន​ចង់​ឲ្យ​អឺរ៉ុប​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ ដោយ​សារ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​វៀត​ណាម​។ នា​ពេល​នេះ​វៀត​ណាម​(អាច)​មាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​សហភាព​អឺរ៉ុប ខណៈ​កម្ពុជា​វិញ ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់​បង់​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ EBA​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប ដោយ​សារ​រឿង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​។