​តើ​ដល់​ពេល​ឬ​នៅ ដែល​កម្ពុជា​គួរ​​អនុម័ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង​?​

សំឡេង ១២:៤៦
«មិនគាំទ្រការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង ព្រោះនាំឲ្យកុមារនិងយុវជនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង»
«មិនគាំទ្រការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង ព្រោះនាំឲ្យកុមារនិងយុវជនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង» @Internet

ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៨​មក​ម្លេះ ដែល​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង​ត្រូវ​បាន​តាក់​តែង​ឡើង​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ នៅ​តែ​ចេញ​មិន​ទាន់​រួច​។ តើ​ដល់​ពេល​ហើយ​ឬ​នៅ ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​អនុម័ត​ច្បាប់ ស្តី​ពី ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង​នេះ​?