ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​សម្រេច​ព្យួរ ​EBA ផ្នែក​ខ្លះ ឬ​ទាំង​ស្រុង របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប នឹង​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ដល់​កម្ពុជា​កំរិត​ណា​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០​២០​នេះ សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​អំពី​ការ​ព្យួរ ឬ​មិន​ព្យួរ​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ អ្វីៗ​ទាំង​អស់​លើក​លែង​តែ​អាវុធ​(EBA) ពី​កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​សហគម​ជាង​២០​ប្រទេស​នេះ បាន​ដំណើរ​ការនី​តិ​វិធី អស់​រយៈ​ពេល​១ឆ្នាំ​កន្លង​មក​។ ទោះ​យ៉ាង​ណា ជុំវិញ​ការ​ព្យួរ​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​លើ​ផ្នែក​ខ្លះ ជា​លើ​ទំនិញ​ទាំង​អស់​ជា​ភាគ​រយ ថា​តើ​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​កំរិត​ណា​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នោះ អ្នក​ជំនាញ​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​សង្គម បាន​បង្ហាញ​នូវ​ទស្សនៈ​យល់​ឃើញ​ផ្ទុយ​គ្នា​ខ្លះ និង​ដូច​គ្នា​ខ្លះ​។ 

ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត