​ហេតុអ្វី​អ្នក​កាសែត​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ពី​វិជ្ជា​ជីវៈ​របស់​ខ្លួន​?​

សំឡេង ១១:១៥
អ្នកកាសែតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
អ្នកកាសែតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @Internet

ក្រុម​អ្នក​កាសែត​ប្រមាណ​ជាង​២០០​នាក់ មក​ពី​អង្គ​ភាព​ផ្សេងៗ​ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​អ្នក​ផ្សាយ​តាម​អន​ឡាញ ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ហៅទៅរៀន​ពី​វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាន ខណៈ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់ពួកគេ​មួយចំនួនខ្វះវិជ្ជាជីវៈ។ អ្នកជំនាញ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​កាសែត​អាជីពគូសបញ្ជាក់ថា អ្នក​សារព័ត៌មាន​ចាំបាច់​ត្រូវតែយល់ដឹងពីតម្លៃ​នៃវិជ្ជាជីវៈ​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ការពារខ្លួន​ពីការ​គំរាមកំហែងខាង​ផ្លូវច្បាប់​ និង​ការ​គំរាមកំហែង​លើ​រាងកាយ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈម​សព្វ​ថ្ងៃគឺ​អ្នក​កាសែត​ខ្វះវិជ្ជាជីវៈ​បែរជាទទួលបាន​ការ​ចូលមើល​ច្រើន​ជាងអ្នកសារព័ត៌មាន​ដែល​មានវិជ្ជាជីវៈទៅវិញ។