​តើ​ជាតិ​និយម​កម្រិត​ណា​ទើប​ល្អ​?​

សំឡេង ១៣:០៦
ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែជាតិនិយមកម្ពុជា តែជាតិនិយមកម្រិតណាទើបល្អ?
ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែជាតិនិយមកម្ពុជា តែជាតិនិយមកម្រិតណាទើបល្អ? @Internet

ការ​ស្រឡាញ់​ជាតិ ទឹក​ដី ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សកម្មភាព​មួយ​នៃ​ជាតិ​និយម​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ជាតិ​និយម​ជ្រុល​ក៏​បង្ក​ជា​បញ្ហា​សំរាប់​សង្គម​ជាតិ​វិញ​ដែរ​។ ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​អ្នក​តាម​ដាន​នយោបាយ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា​។ អ្នក​នយោបាយ​ខ្លះ​ចង់​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​ព្យាយាម​តាម​ដាន​ព័ត៌​មាន និង​សិក្សា​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ទៀត ជា​ជាង​ផ្អើល​តាម​គ្នា បង្ហាញ​ពី​ជាតិ​និយម​។ ដូច្នេះ​តើ​ជាតិ​និយម​កម្រិត​បែប​ណា​ទើប​ល្អ​?