ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​អ្នក​សេដ្ឋ​កិច្ច​៖ ការ​វិយោគ​របស់​ចិន​ជា​ភ័ព្វ​សំណាង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច តែ​ការ​វិយោគ​របស់​ចិន​ក៏​ប៉ះ​ពាល់​ខាង​សង្គម​

សំឡេង ១៣:០៥
ទង់ជាតិកម្ពុជា និង ទង់ជាតិចិន (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា និង ទង់ជាតិចិន (រូបតំណាង) @Belt&Road News

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជា​ថ្មី​ទៀត​ការពារ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន​ដោយ​ចាត់​ទុក​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន​ជា​ភ័ព្វ​សំណាង​។ សំណាង​សម្រាប់​កម្ពុជា គឺ​ទាញ​បាន​វិនិយោ​គិន​ចិន​ចូល​មក​វិនិ​យោគ​នៅ​កម្ពុជា ខណៈ​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​ចង់​បាន​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន​ដែរ​។ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ឯកភាព​ថា ការ​វិនិយោគ​ចិន​ពិត​ជា​រួម​ចំណែក​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា តែ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន​ក៏​ជះ​ឥទ្ធិពល​ខាង​សង្គម​ដែរ​។