ដើម្បី​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ និង​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ តើ​មាន​ភាព​ចាំ​បាច់​យ៉ាង​ណាពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​?​

សំឡេង ១២:១៧
សម្បត្តិព្រៃឈើ (រូបភាពតំណាង)
សម្បត្តិព្រៃឈើ (រូបភាពតំណាង) @Internet

ក្រសួងប​រិស្ថាន និងសហគម​ន៍ការពារព្រៃឡង់​ទំនងជាដើរដ​ល់ផ្លូវបំបែ​កហើយ ឬយ៉ាងណានោះទេ ខណៈដែលប្រ​ជាសហគមន៍ព្រៃឡ​ង់ត្រូវបានហា​មឃាត់កាលពីពេ​លថ្មីៗនេះ មិនឲ្យបំពេញការ​ងារស្ម័គ្រចិត្ត​ដូចកាលពីមុន ក្នុងការល្បាត​នៅក្នុងតំបន់ព្រៃ​ឡង់ និងការពា​រធនធានធម្មជាតិឯទៀត។ ក្រសួ​ងបរិស្ថានបា​នបញ្ជាក់ថា ក្រសួង​មួយនេះនឹងមិ​នបោះបង់ចោ​លកិច្ចសហ​ការជាមួយសហ​គមន៍ព្រៃឡង់នោះ​ទេ ក៏ប៉ុន្តែតម្រូ​វឲ្យសហគមន៍​ព្រៃឡង់នានា មានច្បា​ប់ទំលាប់ត្រឹម​ត្រូវ។ ចំណុចនេះត្រូ​វបានរិះគ​ន់ថា ជាការរឹតត្បិ​តសិទ្ធិ ហើយវាងនឹ​ងអាចមានភា​ពចំរូងចំរះ​បន្ថែមទៀត ប្រសិ​នបើសហគមន៍ព្រៃ​ឡង់មិន​អនុវត្តតាមការចង់​បានរបស់​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។