​តើ​កង្វះ​សហ​ជីព​ឯករាជ្យ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​និង​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះសីហនុ?​

សំឡេង ១០:៤៩
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ @VOD

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យ(CCIM) បានចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​ស៊ើប​អង្កេត​កាលពី​ម្សិលមិញ​ ដោយ​រក​ឃើញថា នៅតំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ មិន​មាន​សហជីព​ឯករាជ្យ​នោះទេ។ ការ​មិន​មានសហជីពឯករាជ្យ​ដោយ​សារតែ​សកម្ម​ជន​មួយ​ចំនួន​ដែល​គ្រោង​បង្កើត​សហជីព ត្រូវបាន​ថៅកែ​រោង​ចក្រ​បញ្ឈប់​ពីការងារ។ តើកង្វះសហជីពឯករាជ្យ ធ្វើ​ឲ្យមានការរំលោភ​សិទ្ធិ​និង​លក្ខខណ្ឌការងារនៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ?