ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​អាត់ ធន់៖ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​បាន​អនុវត្ត​អនុសញ្ញា​មួយ​ចំនួន​នៃ​ស្តង់ដារ​ការងារ

សំឡេង ១៣:២១
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ គឺ​លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។ ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​យប់​នេះ លោក​អាត់ ធន់​បាន​លើក​ឡើង​ពី​អនុសញ្ញា​មួយ​ចំនួន​នៃ​ស្តង់ដារ​ការងារ​តាម​និយម​ន័យ​របស់​អង្គការ​ពលកម្ម​ការងារ​អន្តរជាតិ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ស្តង់ដារ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​អនុសញ្ញា​មួយ​ចំនួន​នៃ​ស្តង់ដារ​ការងារ គឺ​កម្ពុជា​បាន​អនុវត្ត​ល្អ​ប្រសើរ​ហើយ ប៉ុន្តែ​អនុសញ្ញា​មួយ​ចំនួន​ទៀត មិន​ទាន់​អនុវត្ត​បាន​នៅ​ឡើយ។