​លោក​ស្រី លន់ បរមី៖ «​តាម​រយៈ​គម្រោង​ថ្មី​នេះ កុមារ​នឹង​ទទួល​បាន​សុវត្ថិ​ភាព​និង​អភិវឌ្ឍន៍ ក្នុង​សហគមន៍​និង​គ្រួសារ​»​

សំឡេង ១៣:១៥
លោកស្រី លន់ បរមី ប្រធានគម្រោង React នៃអង្គការ Save the children
លោកស្រី លន់ បរមី ប្រធានគម្រោង React នៃអង្គការ Save the children @RFI

អង្គ​ការ Save the Children នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ បាន​ប្រកាស​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​គម្រោង​ថ្មី​មួយ ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​ថវិកា​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចំនួន​៣​លាន​អឺរ៉ូ ដែល​គម្រោង​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា«ឆ្លើយ​តប​ដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សុខុមាល​ភាព​កុមារ» ឬ​គម្រោង React។ លោកស្រី លន់ បរមី ប្រធាន​គម្រោង React នៃ​អង្គការ Save the children ថ្លែង​ថា តាម​រយៈ​គម្រោង​នេះ ធានា​ថា​កុមារ ដែល​មាន​ការ​ប្រឈម ឬ​ក៏​បាន​បែក​បាក់​ពី​គ្រួសារ នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ការពារ​ដោយ​ក្រប​ខណ្ឌ​ច្បាប់​ ព្រម​ទាំង​ទទួល​បាន​នូវ​សេវា​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​។