ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ម៉ម មុនីរតន៍​៖ របាយ​ការណ៍​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​CCIM​ គឺចង់​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ដឹង​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុជា​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​ហៅកាត់ថាCCIM បានដាក់ឲ្យដំណើការ​របាយការណ៍​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​ខ្លួន​ចំនួន៥នៅថ្ងៃពុធនេះទាក់ទងនឹង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​នៅកម្ពុជា។ របាយការណ៍​ ​ទាំង៥នោះ បានបង្ហាញថា ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគ​ច្រើន​បាន​ផ្តល់​ប្រយោជន៍ទៅ​លើ​ក្រុម​ហ៊ុន​ច្រើន ប៉ុន្តែ​មានផលប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជនមូលដ្ឋាន។ លោក ម៉ម មុនីរតន៍ ជាទី​ប្រឹក្សា​គម្រោង​និង​ជាអ្នក​សរសេរ​របាយការណ៍នេះ បាន​អះអាងថា ការ​បញ្ចេញ​របាយការណ៍នេះគឺ ចងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាន​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា។ 

លោក ម៉ម មុនីរតន៍ ទីប្រឹក្សាគម្រោងនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍
លោក ម៉ម មុនីរតន៍ ទីប្រឹក្សាគម្រោងនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ @RFI