ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ស៊ឹម ប៊ុនធឿន​៖ ​អនុ​ផល​ព្រៃ​ឈើ​មាន​តម្លៃ​ជួយ​ដល់​ចរន្ត​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ជាតិ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ក្រសួង​បរិស្ថាន​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​កម្មវិធី​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​អនុផល​ព្រៃឈើ(NTFP-EP) និង អង្គ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត បាន​រៀប​ចំ​វេទិកា​ជាតិ​លើក​ទីពីរ​ស្តីពី​អនុផល​ព្រៃ​ឈើ​។ ដូច្នេះ ភ្ញៀវ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ស៊ឹម ប៊ុនធឿន ប្រធាន​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​របស់​អង្គការ​កម្មវិធី​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​អនុផល​ព្រៃឈើ(NTFP-EP)។ លោក ស៊ឹម ប៊ុនធឿន បាន​អះអាង​ឱ្យ​ដឹង​ថា អនុ​ផល​ព្រៃឈើ​បាន​ផ្តល់​ចំណូល​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​។ ដូច​នេះ​ហើយ លោក​គូស​បញ្ជាក់​ថា អនុ​ព្រៃឈើ​នេះ​បាន​ជួយ​ដល់​ចរន្ត​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ជាតិ​។ 

លោក ស៊ឹម ប៊ុនធឿន ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អនុផលព្រៃឈើ
លោក ស៊ឹម ប៊ុនធឿន ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អនុផលព្រៃឈើ @សហការី