​លោក លាង ដឺលុច​៖ ​នវា​នុវត្តន៍​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​សារព័ត៌មាន នៅ​ក្នុង​យុគ​សម័យ​ឌីជីថល​

សំឡេង ១២:៣៧
លោក លាង ដឺលុច នាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗ
លោក លាង ដឺលុច នាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗ @FB

សន្និសីទ​កំពូល​សារព័ត៌មាន​អាស៊ី ដែល​កំពុង​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប បាន​រំកិល​ចូល​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១២​មិថុនា​នេះ​។ អង្គ​សន្និសីទ​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​លើ​ប្រធានបទ​ជា​ច្រើន ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ផង​ដែរ ប្រធានបទ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​ថវិកា​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ប្រឈម​ខ្លាំង នៅ​ក្នុង​យុគសម័យ​ឌីជីថល​។ លោក លាង ដឺលុច នាយក​ប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន​អនឡាញ​ថ្មីៗ ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង លើក​ឡើង​ថា គឺ​មាន​តែ​ការ​ធ្វើ​នវានុវត្តន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ព័ត៌មាន​ទេ ទើប​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​បាន​។