​លោក ជិន ម៉ាលីន​៖ ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់ ​និង​មេធាវី​ដែល​បង្កើត​ថ្ងៃ​នេះ ​គឺ​ផ្តោត​តែ​លើ​រឿង​ក្តី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​

សំឡេង ១១:១២
លោក​ ជិន ម៉ាលីន ​ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួងយុ​ត្តិធម៌។​
លោក​ ជិន ម៉ាលីន ​ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួងយុ​ត្តិធម៌។​ សហការី

គណៈ​កម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​បាន​សម្រេច​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់ និង​មេធាវី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​អង្គភាព​មួយ​នេះ​។ ក្រុម​ការងារ​នេះគឺមាន​សមាស​ភាព​ចូល​រួម​ពី​ក្រុម​មេធាវី និង​អ្នក​ច្បាប់ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ទី១​ចំនួន​១៨​នាក់​។ លោក ជិន ម៉ាលីន ដែល​ត្រូវបា​ន​តែង​តែង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់​ថ្មី​នេះ​បាន​ថ្លែង​ថា ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​នេះ​គឺ​ជា​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​ដោយ​មិនគិត​ថ្លៃ​ដល់​ប្រជាជនដែល​រងគ្រោះ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប៉ុណ្ណោះ មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​រឿង​ក្តី​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ​។