ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ​តុង ​សុ​ប្រាជ្ញ៖« ​យុវវ័យ​ខ្មែរ​ជាង​ពាក់​កណ្តាល​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយា​បថ​ទៅ​រក​ភាព​វិជ្ជ​មាន​ចំពោះ​ថ្ងៃ​១៤​កុម្ភៈ​»​

សំឡេង ១២:២២
លោក​តុង សុប្រាជ្ញ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ឯករាជ្យ ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ
លោក​តុង សុប្រាជ្ញ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ឯករាជ្យ ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ RFI/Visal

នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់ Valentine’s Day នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ លោក តុង សុប្រាជ្ញ អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឯករាជ្យ ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ បាន​បង្ហាញ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ របស់​លោក​ដោយ​បញ្ជាក់​ថា ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​យុវវ័យ​ចំពោះ​ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​។ លោក តុង សុប្រាជ្ញ ឲ្យ​ដឹង​ថា យុវវ័យ​ជាង​ពាក់​កណ្តាល មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបថ​ពី​ភាព​អវិជ្ជ​មាន មក​ចំណុច​វិជ្ជមាន​ច្រើន ដោយ​សារ​តែ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ ដូច​ជា​អាណា​ព្យាបាល​ជា​ដើម​។