​និយោជក​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​កាត់​ថ្ងៃ​សម្រាក​៤ថ្ងៃ​បន្ថែម​ទៀត តែ​និយោ​ជិត​ថា​ជា​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​ប្រយោជន៍​

សំឡេង ១១:៥៣
រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @រដ្ឋសភា

និយោជក​សំណូម​ពរ ក៏​ដូច​ជា​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ពិចារណា កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​សម្រាក​ចំនួន​៤ថ្ងៃ​បន្ថែម​ទៀត ឬ​មក​ត្រឹម​១៨​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​សំអាង​ថា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ថ្ងៃ​សម្រាក​ជា​មធ្យម​តែ​១៦ថ្ងៃ​។ ការ​លើក​ឡើង​នេះ ត្រូវ​បាន​តំណាង​កម្មករ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​ប្រយោជន៍​កម្មករ​។ តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​អាច​នឹង​កាត់​ថ្ងៃ​សម្រាក​បន្ថែម​ទៀត​ឬ​ទេ បន្ទាប់​ពី​កាត់​នៅ​សល់​តែ​២២​ថ្ងៃ​?